czsken

Zpracování osobních údajů

1. Informace

1.1 Společnost JADRAN REALITY, s.r.o., se sídlem Blatnice pod Sv. Ant. č. 841, PSČ: 696 71, Česká republika zapsaná pod sp. zn. C 76547 vedená u Krajského soudu v Brně, IČ: 293 74 880, jednající Ing. Václavem Tolarem, jednatelem, Email: info@jadran-reality.cz, tel: +420 775 957 062 dbá na ochranu Vašich osobních údajů v souladu s platnou a účinnou legislativou, kterou od 25. 5. 2018 představuje zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen „Nařízení").
1.2 Společnost je provozovatelem webových stránek na adresách https://www.jadran-reality.cz/, http://www.jadran-reality.sk/, http://www.jadran-reality.com/, http://www.jadran-reality.de/, http://www.jadran-reality.ru/ (dále jen "Portál"), prostřednictvím kterých poskytuje své zboží. Zásady se vztahují na všechny osobní údaje zpracovávané společností na základě plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu nebo uděleného souhlasu, a to prostřednictvím Portálu společnosti. Zásady popisují způsoby využívání a ochrany osobních údajů ze strany společnosti.
1.3 Společnost může měnit a doplňovat tyto Zásady kdykoli umístěním revidované verze na Portálu a taková změna a doplnění nabude účinnost k datu takového umístění.
1.4 Správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 odst. 7 Nařízení je obchodní společnost JADRAN REALITY, s.r.o.,
1.5 Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření smlouvy.
1.6 Osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
1.7 Zpracováním osobních údajů Subjektu může Správce pověřit níže uvedené třetí osoby, jakožto zpracovatele.
1.8 Objednatel potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
1.9 V případě používání Portálu, a to i bez registrace, zaznamená společnost Vaši IP adresu a standardní údaje, jako je typ Vašeho prohlížeče a stránky, které jste si na Portálu prohlíželi. Tyto informace slouží k monitorování a k prevenci podvodů, diagnostice problémů a ke zpracování statistických údajů, které jsou anonymní a neuvádějí Vaše osobní údaje.

2. Osobní údaje, které budou zpracovány:

• jméno a příjmení,
• poštovní adresa,
• emailová adresa,
• telefonický kontakt

3. Účelem zpracování osobních údaje je:

3.1 Plnění smluvního vztahu – zprostředkování nákupu a prodeje nemovitosti a ubytování
3.2 Předsmluvní jednání
3.3 Zasílání obchodních sdělení Subjektu údajů ze strany Zprostředkovatele
3.4 Registrace na portálu Zprostředkovatele
3.5 K poskytování přizpůsobených reklam, sponzorovaného obsahu a zasílání propagačních informací Subjektům údajů
3.6 K vyhodnocování a analýze trhu, zákazníků, produktů a služeb (včetně žádostí o názory na produkty Zprostředkovatele)
3.7 Organizace soutěží o ceny nebo propagačních akcí

4. Zpracování osobních údajů pro plnění smlouvy

4.1 V případě registrace Subjektu údajů jakožto zákazníka jsou osobní údaje zpracovávány v souladu s ustanovením čl. 6, odst. 1., písm. b) Nařízení - poskytnutí osobních údajů nezbytným požadavkem pro splnění smlouvy nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost subjektu údajů. Bez poskytnutí osobních údajů není možné uskutečnit předsmluvní jednání, smlouvu uzavřít či jí ze strany společnosti plnit.

5. Udělení souhlasu

5.1 Jedním ze zákonných důvodů zpracování osobních údajů je udělení Vašeho souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu ustanovení čl. 6, odst. 1., písm. a) Nařízení o udělení souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů Vás společnost žádá zejména při:
a) zasílání obchodních sdělení a nabídek služeb a produktů;
b) užívání tzv. cookies pro sociální média a cookies pro reklamu.
5.2 Souhlas udělený společnosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to prostřednictvím emailu zaslaného na emailovou adresu společnosti uvedenou v záhlaví s uvedením Vašeho jména, příjmení a adresy z důvodu Vaší identifikace. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

6. Osobní údaje mohou být poskytnuty následujícím třetím osobám:

6.1 Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a) dodavatelé, poradci, přepravci a jiní poskytovatelé služeb, kteří se podílející se na realizaci zprostředkování, vyřizování reklamací a realizaci plateb,
b) spřízněné společnosti – společnosti, které jsou vlastněné nebo řízené společností;
c) obchodní partneři – důvěryhodné společnosti, které mohou poskytovat informace o produktech a službách;
d) vymáhání práva –pří výzvě ze strany státních orgánů, nebo při ochraně zákazníků.

6.2 Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době Správce nevyužívá.
6.3 Společnost bez Vašeho souhlasu neposkytuje Vaše osobní údaje jiným třetím osobám než výše uvedeným, ani je nesdílí s jinými osobami nebo nespřízněnými společnostmi, s výjimkou těchto případů:
a) dodržování právních předpisů nebo v reakci na požadavky právních předpisů;
b) ochrana práv a majetku společnosti, jejích zástupců, uživatelů a jiných osob, zejména za účelem vymáhání jejích smluv, zásad a uživatelských podmínek a v naléhavých případech na ochranu vlastní bezpečnosti společnosti, uživatelů jejích služeb nebo jakékoli jiné osoby;
c) v souvislosti s jakoukoli fúzí, prodejem majetku společnosti, financováním nebo nabytím všech nebo části podniku společnosti ze strany jiné společnosti nebo v průběhu takového procesu.
6.4 Subjekt údajů bere na vědomí, že své osobní údaje sdělené Zprostředkovateli pro marketingové účely poskytuje Zprostředkovateli dobrovolně. Souhlas se zpracováním osobních údajů udělený Zprostředkovateli pro marketingové účely je platný po dobu 7 let, nejpozději však do odvolání souhlasu Subjektem údajů.
6.5 Z odběru obchodních sdělení se může Subjekt údajů snadno odhlásit kliknutím na odkaz Odhlásit v emailu obsahujícím obchodní sdělení nebo využije kontaktního formuláře nebo Zprostředkovatele kontaktuje prostřednictvím infolinky.
6.6 V rámci reklamačního řízení jsou od zákazníků vyžadovány následující údaje: jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail a podpis či biometrický podpis. Veškeré takto získané osobní údaje jsou zpracovávány výhradně za účelem nezbytným pro vyřízení reklamace a v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění.
6.7 Zprostředkovatel může dále při poskytnutí souhlasu zpracovávat tzv. "cookies" tak, aby usnadnila poskytování služeb informační společnosti, v souladu s ustanovením Směrnice 95/46/ES o účelu "cookies" či podobných nástrojů a je zajištěno, aby uživatelům byly známy informace, které se ukládají do koncového zařízení, jež používají, Zprostředkovatel pro tento účel stanoví samostatné podmínky pro použití cookies zde. Uživatelé mají možnost odmítnout, aby "cookies" nebo podobné nástroje byly ukládány do jejich koncových zařízení, např. tím, že spustí ve svém prohlížeči funkcionalitu anonymního prohlížení.
6.8 Zprostředkovatel si vyhrazuje právo využívat anonymizovaná data o aktivitě uživatelů webových aplikacích ke zlepšování svých služeb.

7. Bezpečnostní opatření a sdělení osobních údajů

7.1 Účet každého uživatele Služby je chráněn heslem, které si sami zvolíte. Doporučujeme heslo uchovávat v tajnosti a nesdělovat jej třetím osobám, a to ani prostřednictvím emailu, v kterém bude heslo vyžadováno. Společnost nezasílá uživatelům Služby emailové zprávy, které obsahují požadavek na zadání hesla do emailu. V případě zapomenutého hesla, obdrží uživatel, na svou žádost a na emailovou adresu uvedenou v registraci, email obsahující dočasné heslo k přístupu na svůj účet, kde si zvolí nové heslo.
7.2 Společnost neodpovídá za zneužití poskytovaných údajů, ke kterému došlo v důsledku neoprávněného přístupu třetí osoby, či v průběhu přenosu dat v rámci komunikačních sítí. Uživatel bere na vědomí, že údaje a informace poskytnuté na internetu např. v rámci diskusního fóra, chatu či emailu, mohou být zneužity třetími osobami. Při uvádění Vašich údajů prostřednictvím internetu buďte proto obezřetní.

8. Cookies a internetové beacons

8.1 Aby Vám společnost mohla poskytovat služby přizpůsobené Vaším potřebám, používá tzv. cookies (session ID cookies a trvalé cookies) k uchovávání a příležitostnému sledování Vašich návštěv Portálu. Cookie je malý textový soubor, který je uložen ve Vašem počítači pro účely zaznamenávání. Společnost užívá cookies, aby Vám usnadnila navigaci po Portálu. Po zavření Vašeho prohlížeče platnost session ID cookie uplyne. Trvalé cookie zůstává na Vašem pevném disku po delší dobu. Společnost rovněž ukládá rozlišení Vaší obrazovky a zjišťuje, zda je ve Vašem prohlížeči povolen JavaScript k usnadnění prohlížení stránek společnosti. Většina internetových prohlížečů je nastavena tak, že automaticky akceptuje cookies.
8.2 Na Portálu společnosti používáme v zásadě dvě kategorie souborů cookies:
a) Funkční: Tyto soubory cookies jsou vyžadovány pro základní fungování stránek, a proto jsou vždy zapnuté; patří k nim cookies, které umožňují si Vás při procházení našich webových stránek zapamatovat již během jediné návštěvy. Tyto cookies dále pomáhají v zabezpečení a při plnění požadavků stanovených právními předpisy.
b) Sociální media a reklama: Cookies pro sociální média nabízejí možnost propojit Vás se sociálními sítěmi a sdílet na nich obsah z našich Webových stránek. Cookies pro reklamu (cookies třetích stran) shromažďují informace napomáhající lépe přizpůsobovat reklamu Vašim zájmům, a to na našich webových stránkách i mimo ně. V některých případech je součástí těchto cookies i zpracování Vašich osobních údajů. Odmítnutí těchto cookies může mít za následek zobrazení reklamy, která pro Vás nebude tolik relevantní, nebo nemožnost účinně se propojit s účty na Facebooku, Twitteru či jiných sociálních sítích, a/nebo neumožnění, abyste na sociálních médiích sdíleli obsah. Cookies pro sociální média a pro reklamu jsou společností zpracovávány pouze na základě Vašeho souhlasu.
8.3 Cookies můžete obvykle odstranit nebo odmítnout tak, že se řídíte pokyny v podpůrném souboru svého internetového prohlížeče. Pokud však odstraníte cookies, nemusíte mít možnost plně využívat všech aspektů Portálu nebo Služby.
8.4 Společnost může shromažďovat údaje při využití Portálu také pomocí internetových beacons. Tyto naváděče jsou elektronické obrázky, které lze užívat na Portálu v souvislosti se Službami nebo v e-mailu, který zašle společnost. Ta užívá adresu info@jadran-reality.cz k předávání cookies, k počítání návštěv a k tomu, aby Vám sdělila, zda byl nějaký e-mail otevřen a vyřízen. Společnost může rovněž shromažďovat informace o Vašem počítači nebo o jiném přístupovém zařízení ke zmírnění rizik a k prevenci podvodů.

9. Poučení

9.1 Subjekt údajů prohlašuje, že byl Správcem řádně poučen o zpracování a ochraně osobních údajů, že výše uvedené osobní údaje jsou přesné a pravdivé a jsou Správci poskytovány dobrovolně.
9.2 Subjekt údajů s uvedeným zpracováním uděluje svůj výslovný souhlas.
9.3 Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti.
9.4 Zprostředkovatel provádí veškerá účelná fyzická a technická opatření, aby zabezpečil informace shromažďované ve spojení se zprostředkovatelskou činností.
9.5 Správce tímto v souladu s ustanovením čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení"), informuje, že:

1) osobní údaje Subjektu údajů budou zpracovány na základě jeho svobodného souhlasu, a to za výše uvedených podmínek;

2) důvodem poskytnutí osobních údajů Subjektu údajů je krom shora uvedeného zájem Subjektu údajů o zasílání obchodních nabídek Správce, což by bez poskytnutí těchto údajů nebylo možné;

3) při zpracování osobních údajů Subjektu údajů nebude docházet k automatizovanému rozhodování ani k profilování;

4) Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, ani neurčil zástupce pro plnění povinností ve smyslu Nařízení;

5) Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje Subjektu údajů do třetí země, mezinárodní organizaci nebo jiným, než výše uvedeným třetím osobám;

6) Subjekt údajů má právo (např. v administraci svého profilu po přihlášení, emailem či prostřednictvím poštovní zásilky):

a) právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
b) právo na přístup ke svým osobním údajům (tj. právo získat informace, zda jsou Vaše údaje zpracovávány, a pokud ano, tak máte právo k nim získat přístup);
c) právo na opravu osobních údajů (tj. žádat opravu pokud zjistíte, že společnost zpracovává nepřesné nebo nepravdivé údaje);
d) právo požadovat vysvětlení (tj. pokud máte podezření, že zpracování osobních údajů narušuje ochranu Vašeho osobního a soukromého života nebo dochází ke zpracování v rozporu s právními předpisy);
e) právo na omezení zpracování osobních údajů (tj. právo požadovat dočasné omezení zpracovávání Vašich osobních údajů);
f) právo na výmaz osobních údajů (tj. v případě pokud Vaše údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly zpracovávány);
g) právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (společnost je povinna prokázat, že existuje závažný oprávněný důvod pro zpracování osobních údajů, který převažuje nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami);
h) právo na přenositelnost údajů (tj. právo požadovat, aby Vaše údaje dostala třetí osoba);
i) právo kdykoliv odvolat souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů;
j) právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (tj. v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů).

Kontaktní údaje: Email: info@jadran-reality.cz, tel: +420 775 957 062

V Blatnici pod Sv. Ant., dne 25. 5. 2018
JADRAN REALITY, s.r.o.

 


Copyright © 2013 - 2024 Jadran Reality, s.r.o., Powered by Digitální agentura DIGISHOCK

Tato stránka v rámci poskytovaní služeb využívá cookies, pokračováním v návštěvě stránky souhlasíte s jejich používáním. Více informací, včetně informací o jejich odstranění a vypnutí naleznete zde.